Resulton työntekijärekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Resulto Oy
Isonmastontie 2 as. 7
00980 Helsinki
Puh: 040 867 7979
ari.kunelius@resulto.fi
Y-tunnus: 2891452-5

Resulto Oy tarjoaa yhteisöasiakkailleen, kuten yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille (ns. B2B-asiakas, myöhemmin Asiakas) sekä palveluntuottajilleen HR-palveluiden myyntipalveluita sopimushintaan. Resulto ei kerää eikä käsittele työntekijätietoja rekistereihinsä.

Resulton asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Resulto Oy
Isonmastontie 2 as. 7
00980 Helsinki
Puh: 040 867 7979
ari.kunelius@resulto.fi
Y-tunnus: 2891452-5

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Resulto Oy tarjoaa yhteisöasiakkailleen, kuten yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille (ns. B2B-asiakas, myöhemmin Asiakas), HR-palveluiden myyntipalveluita sopimushintaan. Resulto kerää ja käsittelee henkilötietoja palveluiden markkinointia, tapahtumiin ilmoittautumista ja tapahtumien järjestämistä, liiketoiminnan kehittämistä, yhteydenottopyyntöihin vastaamista, asiakastapaamisen sopimista, tarjouksen jättämistä, tilaussopimuksen tekemistä, laskutusta ja perintää, asiakaspalautteiden käsittelyä sekä kirjanpitoa varten. Lisäksi tietosuoja-asetuksen mukaisia rekisteröidyn oikeuksien käyttöä varten pyydämme rekisteröityä toimittamaan tarpeelliset tiedot.

Käsittelyn oikeusperusteena ovat:

 • Rekisteröidyn antama suostumus tietojen käsittelyyn, esim. asiakaspalautteiden käyttäminen Resulton internetsivuilla palautteen antajan nimellä
 • Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen, esim. kirjanpitolain mukainen tositteiden käsittely ja sopimusten arkistointi sekä tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, esim. suoramarkkinointi sekä yhteisöasiakkaan yhteyshenkilöihin liittyvä henkilötietojen käsittely

Oikeutettujen etujen kuvaus

Käsittelemme oikeutettuun etuun perustuen Asiakkaidemme yhteyshenkilöihin (myöhemmin Yhteyshenkilö) liittyviä henkilötietoja, jotta voimme hoitaa asiakassuhdetta ja palveluihimme liittyviä vastuita ja velvoitteita. Mikäli Yhteyshenkilö vaihtuu / poistuu Asiakkaan palveluksesta, Yhteyshenkilön tiedot joko poistetaan tai anonymisoidaan. Saatamme tapauskohtaisesti edelleen säilyttää Yhteyshenkilöön liittyvää tietoa, mikäli palveluihimme liittyen Yhteyshenkilön kanssa on sovittu asioista, joihin myöhemmin mahdollisesti joudutaan palaamaan (esim. palveluihin liittyvät toimenpiteet, laskutukseen liittyen asiat jne).

Rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna on lisäksi tehdä puhelimitse ja sähköpostitse sekä muilla sähköisillä välineillä tapahtuvaa suoramarkkinointia yhteisöasiakkaille rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden markkinoimiseksi, kuten Laissa sähköisen viestinnän palveluista (2014/917, 24. luku) on määritelty.

Kohdistamme suoramarkkinointia vain niille henkilöille, jotka ovat asemansa perusteella tyypillisesti päättämässä tai valmistelemassa päätöksiä tarjoamiemme tuotteiden ja palveluiden hankintaan liittyen. Lähetämme myös uutiskirjeitä nykyisille asiakkaillemme ja nämä uutiskirjeet voivat sisältää tuotteidemme ja palveluidemme markkinointia selvästi erottuvalla tavalla. Toteutamme suoramarkkinointia tapauskohtaisesti puhelimitse, sähköpostin tai muiden sähköisten välineiden avulla.

Olemme arvioineet oikeutetun edun perusteen tietosuojavaltuutetun ohjeistaman tasapainotestin avulla. Tekemämme markkinointiin ja asiakassuhteiden hoitoon liittyvä henkilötietojen käsittely on tarpeen perusoikeutemme, eli elinkeinonvapauden toteuttamiseksi. Käsittely on lainmukaista ja ilman sitä liiketoimintaa olisi mahdoton harjoittaa. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, joten käsittely ei tältäkään osin ole rekisteröidyn perusoikeuksien vastaista.

Rekisteröitävät henkilötietoryhmät ja tietojen keräystavat

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

 • Henkilön nimi
 • Henkilön työhön / yhteisöasiakkuuteen liittyvät yhteystiedot sekä missä organisaatiossa työskentelee ja asema organisaatiossa
 • Tietoja henkilölle aiemmin tehdystä suoramarkkinoinnista (lähetetyt viestit jne) sekä asiakasyhteydenpitoon liittyviä tietoja
 • Resulton internetsivuilla voidaan kerätä kävijöistä henkilötietoa Google Analyticsia varten.
 • Rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvät tiedot (mm. nimi ja yhteystiedot sekä mitä pyyntö koskee ja miten pyyntö on käsitelty)

Rekisterin henkilötietoja kerätään joko suoraan henkilöltä itseltään asiakaskohtaamisten yhteydessä esimerkiksi messuilla ja muissa tapahtumissa tai Resulton internet-sivuilla täytettävien lomakkeiden avulla. Lisäksi rekisteriin viedään tietoja rekisterinpitäjän toimesta aiemman yhteydenpidon pohjalta, esim. aiempi asiakassuhde, tapaaminen tai muu yhteydenpito. Keräämme tietoja myös julkisista lähteistä, kuten yhteisöasiakkaan internet-sivuilta. Voimme tapauskohtaisesti hankkia rekisteröityjen yhteystietoja myös rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta, jotka käyttävät tietolähteinään yleisesti saatavilla olevia tietolähteitä.

Tietojen luovuttaminen

Emme myy tai muutoin luovuta henkilötietoja ulkopuolisten tahojen käyttöön. Henkilötietoja ei luovuteta muutoin kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Suostumukseksi katsotaan mm. erikseen ilmoitettu aie siirtää toimeksianto yhteyshenkilötiedoilla lopulliselle palveluntuottajalle, ellei yhteyshenkilö sitä erikseen vastusta.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme Asiakkaiden asiakassuhteen hoitamiseen liittyen Yhteyshenkilöiden henkilötietoja niin pitkään, kuin Yhteyshenkilö on Asiakkaan palveluksessa. Mikäli Yhteyshenkilön tehtävät muuttuvat siten, että hänen tietojaan ei enää tarvita palveluiden toimittamista tai muuta asiakasyhteydenpitoa varten tai häneen ei voida kohdistaa enää markkinointitoimenpiteitä tai uutiskirjeitä, hänen tietonsa poistetaan tai anonymisoidaan. Yhteyshenkilöiden muutosten tiedottamisesta rekisterinpitäjälle on pääsääntöisesti vastuussa Asiakas tai Yhteyshenkilö itse.

Säilytämme henkilötietoja markkinointirekisterissä niin kauan, kuin henkilö on B2B-kontaktina vaikuttamassa Asiakkaan ostopäätöksiin tarjoamiimme palveluihin liittyen. Tämän jälkeen hänen tietonsa poistetaan tai anonymisoidaan. Mikäli henkilö vastustaa tietojensa käyttöä suoramarkkinointiin, tiedot poistetaan tai anonymisoidaan markkinointirekisteristä. Tässä tapauksessa säilytämme kuitenkin henkilön sähköpostiosoitteen ns. markkinoinnin kieltolistalla, jotta henkilölle ei enää kohdisteta markkinointitoimenpiteitä.

Asiakaspalautteisiin liittyviä henkilötietoja käsitellään vain niin pitkään, kuin ko. asiakaspalautteeseen liittyen on aihetta. Palautteen antajan suostumukseen perustuvia henkilötietoja säilytetään, kunnes rekisteröity peruuttaa suostumuksensa.

Voimme lisäksi säilyttää tarpeellisia henkilötietoja erilaisten oikeusvaateiden varalta niin pitkään, kunnes kanneaika tai syyteoikeus on vanhentunut.

Tarpeettomat tiedot pyritään poistamaan heti, kun tietoja ei enää tarvita.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme tee yhteyshenkilön henkilötietojen perusteella automatisoituja päätöksiä, emmekä profilointia.

Tietojen antaminen ja antamatta jättämisen seuraukset

Henkilötietojen antaminen on edellytys mm. tarjouksen ja tilaussopimuksen tekemiseksi sekä palvelun toimittamiseksi Asiakkaalle. Mikäli tarvittavia henkilötietoja ei anneta, ei tilaussopimusta ja palvelun toimitusta Asiakkaalle voi välttämättä toteuttaa. Muissa yhteyksissä henkilötietojen antaminen on täysin vapaaehtoista.

Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on seuraavat lakisääteiset oikeudet henkilötietojensa käsittelyyn liittyen:

 1. Oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin tässä rekisterissä. Tätä oikeutta käyttävän rekisteröidyn pyynnöstä Resulto toimittaa rekisteröidylle otteen niistä henkilötiedoista, joita rekisterissä on. Tiedot toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti.
 2. Oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on virheellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja.
 3. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä oikeutetun edun perusteella tehtävään käsittelyyn, esim. suoramarkkinointia varten.
 4. Oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn, mikäli suostumus on pyydetty, kun tietoja on kerätty henkilöltä itseltään.
 5. Oikeus saada henkilötietonsa poistetuksi (”oikeus tulla unohdetuksi”). Resulto poistaa henkilötiedot ilman erillistä pyyntöä mm. kun:
  1. Henkilötietojen käsittelylle ei ole enää tarvetta (ks. kohta Henkilötietojen säilytysaika).
  2. Rekisteröity peruuttaa suostumuksensa (mikäli suostumus on pyydetty ja käsittely perustuu suostumukseen)
  3. Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
  4. Rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointia tai muuta oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä varten.
 6. Oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, mikäli
  1. Käsittely on lainvastaista ja henkilö vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
  2. Resulto ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta lopullinen palveluntuottaja tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 7. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kohtien 1-6 mukaisia oikeuksia käyttääkseen henkilön tulee olla yhteydessä Resultoon. Tässä yhteydessä henkilön tulee voida todistaa henkilöllisyytensä riittävän luotettavalla tavalla.

Resulton palvelutuottajarekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Resulto Oy
Isonmastontie 2 as. 7
00980 Helsinki
Puh: 040 867 7979
ari.kunelius@resulto.fi
Y-tunnus: 2891452-5

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Resulto Oy tarjoaa yhteisöasiakkailleen, kuten yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille (myöhemmin Asiakas), HR-palveluiden myyntipalveluita sopimushintaan.

Henkilötietoja käsitellään yhteisöasiakkaan palveluiden suorittamista varten myyntiprosessin eri vaiheissa sekä asiakkuudenhoidon takia. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja Resulton palvelujen kehittämistarkoituksiin.

Käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän sekä kolmansien osapuolten (Resulton palveluntuottajat ja asiakkaat) oikeutettu etu.

Oikeutettujen etujen kuvaus

Solmimme Asiakkaan kanssa HR-palveluiden toimittamisesta. Toimimme HR-palveluiden / -tilausten välittäjänä valtakunnallisesti ja toimitamme tilauksen edelleen palveluntuottajallemme, joka tuottaa ja laskuttaa palvelun yhteisöasiakkaalta. Resulto laskuttaa tämän jälkeen palveluntuottajaa myyntipalvelustaan. Resulton on tarvittaessa pystyttävä osoittamaan kuka palveluntuottajan henkilöstöstä on palvelun Asiakkaalle tuottanut.

Olemme arvioineet oikeutetun edun perusteen tietosuojavaltuutetun ohjeistaman tasapainotestin avulla. Tekemämme palveluntuottajan henkilötietojen käsittely on tarpeen perusoikeutemme, eli elinkeinonvapauden toteuttamiseksi. Käsittely on lainmukaista ja ilman sitä liiketoimintaa olisi mahdotonta harjoittaa.

Rekisteröitävät henkilötietoryhmät ja tietojen keräystavat

Käsittelemme seuraavia palveluntuottajan henkilötietoja:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (matkapuhelin, sähköpostiosoite)
 • Palvelun kautta tilatut ja suoritetut toimeksiannot

Henkilötiedot saadaan palveluntuottajalta.

Tietojen luovuttaminen

Luovutamme palveluntuottajan henkilötietoja HR-palveluiden suorittamisen yhteydessä Yhteisösiakkaille, jotka voivat luovuttaa tietoja edelleen oman organisaationsa tai keskeisesti palvelun hankkimiseen liittyville henkilöille. Lisäksi voimme luovuttaa palveluntuottajiemme henkilötietoja Asiakkaillemme palvelun suorittamisen jälkeen kirjanpitoa varten (myyntilasku ja sen liitteet, jotka sisältävät tiedot palvelusta ja sen toimittamisesta).

Resulton henkilötietojen käsittelijöinä (myöhemmin Käsittelijä) käytetään seuraavia tahoja, joille luovutamme henkilötietoja Resulton lukuun tehtävää käsittelyä varten:

 • Rantalainen Oy
  • Käsittelijä vastaa Resulton kirjanpidosta, jonka vuoksi Käsittelijä voi nähdä tositetiedoissa (myynti- ja kululaskut) Palveluntuottajan henkilötietoja.
 • Louhi Oy
  • Käsittelijä tarjoaa pilvipalveluja, joissa säilytetään Resulton tietoja
 • Microsoft Oy
  • Käsittelijä tarjoaa pilvipalveluita, joissa säilytetään Resulton tietoja

Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Henkilötietoja ei luovuteta muutoin kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme palveluntuottajan henkilötietoja niin pitkään, kuin henkilö on palveluntuottajan Tämänkin jälkeen säilytämme henkilötietoja kirjanpidossamme tositetietona kirjanpitolain velvoittaman ajan (kuusi vuotta sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana matka on tehty).

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme tee palveluntuottajan henkilötietojen perusteella automatisoituja päätöksiä, emmekä profilointia.

Tietojen antaminen ja antamatta jättämisen seuraukset

Henkilötietojen antaminen on edellytys palvelun tarjoamiseksi Yhteisöasiakkaalle. Mikäli tarvittavia henkilötietoja ei anneta, ei Palvelua voida suorittaa.

Rekisteröidyn oikeudet

Palveluntuottajalla ja sen henkilöstöllä on seuraavat lakisääteiset oikeudet henkilötietojensa käsittelyyn liittyen:

 1. Oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin tässä rekisterissä.
 2. Oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisua, mikäli niissä on virheellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita tietoja.
 3. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä oikeutetun edun perusteella tehtävään käsittelyyn.
 4. Oikeus saada henkilötietonsa poistetuksi (”oikeus tulla unohdetuksi”). Resulto poistaa palveluntuottajan henkilötiedot ilman erillistä pyyntöä sen jälkeen, kun palveluntuottajan henkilötietojen käsittelylle ei ole enää tarvetta (ks. kohta Henkilötietojen säilytysaika).
 5. Oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen, mikäli
  1. Käsittely on lainvastaista ja palveluntuottaja vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista
  2. Resulto ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta palveluntuottaja tai Yhteisöasiakas tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi
 6. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kohtien 1-5 mukaisia oikeuksia käyttääkseen palveluntuottajan tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään. Tässä yhteydessä palveluntuottajan tulee voida todistaa henkilöllisyytensä riittävän luotettavalla tavalla.

Evästeet

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta kävijä on siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme selataan ja milloin, mitä selainta käytetään, mikä on näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneen IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähetetyt tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.